Renditingimused

 

I Üldsätted

1. Rendileping kehtib alates sõlmimisest kuni sõiduki tagastamiseni lepingus märgitud tagastamiskohta ja -ajal pretensioonide puudumisel. Pretensioonide korral aga kuni pretensioonide lahendamiseni.

2. Rendipäeva pikkus on 24 tundi.

3. Kütus ei sisaldu rendihinnas. Sõiduk antakse rentnikule üle täis paagiga ja rentnikul on kohustus tagastada sõiduk täis paagiga. Kui seda ei ole tehtud, on rentnik kohustatud tasuma puuduoleva kütuse eest 1,5 kordse turuhinna iga puuduva liitri kohta. Valesti tangitud kütusest tekitatud kahju korvab rentija.

4. Sõiduk antakse rentnikule üle seest ja väljast puhtana. Kui sõiduk tagastatakse rentijale mustana, on rentijal õigus nõuda rentnikult selle eest lisatasu 50 eurot sise- ja välipesu eest. Kui sõiduki puhastamiseks on vajalik keemiline pesu, on rentijal õigus selle eest nõuda rentnikult 120 eurot.

5. Käesolev leping jõustub allkirjastamisest ja lõppeb sõiduki tagastamisega pretensioonide puudumisel.

6. Sõidukile kehtib läbisõidupiirang 500km/päev kuid mitte rohkem kui 7000km/kuu. Limiitide ületamisel rakendub lisatasu 0,1 EUR/km.

7. Renditasu makstakse rentijale lepingu sõlmimisel sularahas või pangaülekandega. Broneerimiseks on rentnik kohustatud maksma ettemaksu 20% perioodile vastavast rendihinnast ja ülejäänud summa lepingu sõlmimisel. Broneeringu tühistamisel rentniku poolt broneerimistasu ei tagastata.II Rentniku õigused

1. Rentnikul on õigus kasutada sõidukit.

2. Rentnikul on õigus kasutada sõidukit Eestis Vabariigis ja kirjaliku nõusoleku korral Euroopa Liidu piires (ka. Norra Kuningriigis).

3. Rentnikul on õigus kahju hüvitamisele temale kolmandate isikute poolt tekitatud kahju osas.

4. Rentnikul on õigus kasutada sõidukit ainult siis, kui ta on vähemalt 21 aastat vana ja omab mootorsõiduki juhistaaži vähemalt kaks aastat. Samad tingimused laienevad ka teisele juhile.

5. Kui rentnik ei nõustu rentija poolt esitatud nõude või selle suurusega, on tal õigus esitada kohtusse hagi 10 päeva jooksul arvates nõude kätte saamisest. Hagi tähtaegset esitamata jätmist tõlgendatakse nõudega nõustumisena täies ulatuses ja rentniku hilisemaid pretensioone ei arvestata.III Rentniku kohustused

1.Rentnik on kohustatud sõiduki üle vaatama enne enda kasutusse võtmist ning veenduma selle sobilikkuses ja korrasolekus. Allkiri lepingul kinnitab pretensioonide puudumist. Pretensioonide olemasolul märgitakse need lepingu lõppu väljale „märkused“.

2. Rentnik on kohustatud sõidukit kasutama vastavalt valmistajatehase juhendile.

3. Rentnik on kohustatud hoolitsema rendisõiduki eest heaperemehelikult ja kõrvaldama tekkinud puudused VÕS § 345 lg. 1 toodud tingimustel (kandma kulu).

4. Rentnik on kohustatud sõidukit mitte kasutama ebaseaduslikuks tegevuseks või seadusevastastel eesmärkidel, autovõidusõiduks, treeninguks jne.

5. Rentnik on kohustatud sõidukit kasutama ainult teedel, mis on teed Teeseaduse mõttes.

6. Rentnik on kohustatud sõidukit mitte andma kolmandale isikule kasutamiseks v.a. teisele juhile, kes on märgitud käesoleval lepingul, olles ise kaasas.

7. Rentnik on kohustatud veenduma enne igat sõitu sõiduki tehnilises korrasolekus ning jälgima tehnoseisundit sõidu ajal. Tehnilise rikke esinemisel peab rentnik sõitmise katkestama vea kõrvaldamiseni. Rentnik on kohustatud tagastama sõiduki samas tehnilises korras, kui rentija selle üle andis.

8. Rentnik on kohustatud sõidukit tankima üksnes kvaliteetse ja sõidukile ettenähtud mootorikütusega.

9. Rentnik on kohustatud tegema kõik, et vältida kahju tekkimist rendileandjale ja kolmandatele isikutele.

10. Rentnik on kohustatud tagastama sõiduki ettenähtud ajal ettenähtud kohta. Sõidukit ei tohi hüljata.

11. Rentnik on kohustatud sõidukist väljumisel sinna mitte jätma väärtuslikke esemeid, lukustama uksed ning sisse lülitama signalisatsiooni selle olemasolul. Rentnik on kohustatud tegema kõik endast oleneva, et sõiduki võtmed ja dokumendid ei satuks kolmandate isikute valdusse.

12. Liiklusõnnetuse, varguse, vandalismi, sõiduki rikete ja vigastuste jms korral on rentnik kohustatud viivitamatult teavitama rentijat juhtunust lepingus oleval telefoninumbril. Kui tegemist on olukorraga, kus rentnikul tekib seadusest

tulenev kohustus teavitada juhtunust päästeametit või politseid, on rentnik kohustatud seda tegema.

13. Kui sõiduki rike ei võimalda sõidukit edasi kasutada, kooskõlastab rentnik rentijaga remondikoha, kus rike kõrvaldatakse.

Rentijaga kooskõlastamata sõiduki rikete- või remondikulusid ei ole rentija kohustatud rentnikule hüvitama. Kui selgub, et rike on tekkinud rentniku ebaõigest sõiduki kasutusest, ei ole rentija kohustatud rentnikule sellega seoses tekkinud kulusid hüvitama.

14. Kõik käesolevast lepingust tulenevad mistahes rahalised nõuded ja kohustused tuleb rentnikul täita kümne (10) päeva jooksul, arvates rentijalt vastavasisulise nõude saamisest. Rahaliste nõuete kohest täitmist ei peata ega takista väärteo-, kriminaal- ega kindlustusjuhtumi menetlemine. Ühegi kahju hüvitamine ei vabasta rentnikku renditasu maksmisest nende päevade eest, mil kahju suurust selgitati ja taastati kahju tekkimisele eelnenud olukord.

15. Liiklusõnnetuse korral tuleb kutsuda sündmuskohale politsei ja fikseerida liiklusõnnetus või tuleb rentnikul täita nõuetekohaselt blankett “Teade liiklusõnnetusest“. Selle blanketi “Teade liiklusõnnetusest“ või politsei poolt sündmuskohal koostatud dokumentatsiooni  koopia mitte esitamisel rentijale, on rentnik täies ulatuses vastutav rentijale tekitatud kahjude eest.IV Rentniku vastutus

1. Liiklusõnnetusest või kolmanda isiku õigusvastasest käitumisest tekkinud kahju kannab rentnik ulatuses, mida ei kanna kindlustus (s.h. omavastutuse määra).

2. Rentnik vastutab täielikult kõikide sõidukist kadunud või vahetatud detailide ja lisavarustuse eest.

3. Sõidukil on kehtiv liiklus- ja kaskokindlustus. Sõiduki kahjustamisel rentniku enda või kolmandate isikute poolt kannab kahju rentnik. Rentniku omavastutus avarii korral on 320 EUR (väljaspool Eesti Vabariiki toimunud avarii korral omavastutus kahekordne) ja varguse korral 15% sõiduki maksumusest, millele lisandub 1,5 kuu renditasu.

4. Rentnik on kohustatud sõiduki varguse korral rentijale üle andma sõiduki võtmed ja dokumendid, vastasel korral on rentnikul kohustus tasuda rentijale 100%  sõiduki turuväärtusest.

5. Kui rentnik annab sõiduki üle kolmandale isikule, kannab rentnik täielikult rendileandjale või kolmandatele isikutele tekkinud kahju.

6. Rentnik vastutab omanikuvastutuse põhimõtete kohaselt rendileandja eest ja tasub rendileandjale määratud trahvid. Rendiperioodil saadud parkimis- ja liiklustrahvid kuuluvad sissenõudmisele ka tagantjärgi.

7. Sõidukis on keelatud suitsetada, keelu eiramisel on trahv 250 eurot.

8. Kui rentnik osaleb sõidukiga liiklusõnnetuses, mille tõttu rentija kindlustusriski koefitsent suureneb, tasub rentnik ühekordset leppetrahvi 100 eurot.

9. Kui rentijale tagastatud sõiduk vajab remonti, kannab rentnik iga remondipäeva eest lepingus kokkulepitud rendipäeva hinnale lisaks ka remondikulud.

10. Sõiduki dokumentide või võtmete mittetagastamisel või puuduliku varustusega sõiduki tagastamisel tasub rentnik rentijale leppetrahvi 200 eurot iga kaotatud või puuduva dokumendi või eseme kohta.

11. Rentnik on kohustatud tasuma remondikulu purunenud rehvi korral 28 eurot ühe purunenud rehvi kohta. Kui rehvi ei ole võimalik taastada, tuleb rentnikult tasuda kahe uue rehvi soetamiskulu.

12. Rentnik kannab täielikult kahju, mis on tekitatud sõidukit alkoholijoobes, narkootilise aine mõju all või väsimusseisundis juhtides.V Rendileandja kohustused

1. Rendileandja kohustub sõiduki rentnikule andma üle lepingus märgitud kokkulepitud kohas ja ajal.

3. Rendileandja tagab sõiduki kehtiva liikluskindlustuse ja kaskokindlustuse olemasolu enne sõiduki üleandmist rentlikule. Kindlustusega seotud kulutused kannab rendileandja.

3. Rendileandja kohustub täitma lepingut heas usus.

VI Rendileandja õigused

1. Rendileandjal on õigus kontrollida sõiduki seisundit ja selle korrasolekut tagastamisel.

2. Rendileandja määrab sõiduki remondi koha, tingimused ja ulatuse sõltumata sõiduki asukohast.

3. Sõiduki rikkest tingitud ja muud kahjud (avarii, liiklusõnnetus, reisi ära jäämine või katkemine, töö või muude kohustuste täitmata jätmisest tulenev kahju rentniku või teise juhi ja kolmanda isiku vahel) ei kuulu kandmisele rendileandja poolt. Need kulud jäävad rentniku enda kanda ja see on rendirisk.

4. Rentijal on õigus loobuda sõiduki rentimisest, lõpetada rendileping ja nõuda sõiduki kohest tagastamist, kui rentnik äratab kahtlust, rikub rendilepingu tingimusi, ei tule toime sõiduki kasutamisega või ei kasuta seda lepingus ettenähtud tingimustel, on esitanud lepingu sõlmimisel valeandmeid, on rentijat eksitanud või ilmnevad muud asjaolud, mis võivad ohtu seada renditud sõiduki või rentija huvid.

5. Kui rentija valitud sõiduki rentimisega tekib rendileandjast mittesõltuvalt komplikatsioone, võib rendileandja asendada sõiduki samaväärse teise sõidukiga.

6. Eelbroneeringuga tagab rendileandja rentijale ainult kindlat tüüpi sõiduki. Kindlat margi- ja värvieelistust saab rendileandja aktsepteerida ainult võimalusel.


VI Muud sätted

1. Käesolev leping on kooskõlas mõistlikkuse ja hea usu põhimõttega. Alloleva allkirjaga tõendan, et olen rendilepingu täielikult läbi lugenud, selle sisust ja mõttest aru saanud ning nõustun nende tingimustega.

2. Lepingus sätestamata küsimustes juhinduvad pooled Võlaõigusseaduse § 339 kuni § 390 sätetest.

VW Caddy
VW Passat
Renault Trafic väikebuss
Renault Trafic väikebuss
MB V-Klass
Haagis
MB Sprinter väikebuss
VW Crafter väikebuss
Citroen Jumper väikebuss
Citroen Jumper kaubik